Inwestycje

2004

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Karczewskiej

2005

Budowa Instalacji Wody Technologicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków

2006

Modernizacja budynku Laboratorium

2007

Rozpoczęcie budowy sieci w ramach Projektu „System wodno-kanalizacyjny w Otwocku” CCI 2004/PL/16/C/PE/013 realizowanego przy wsparciu funduszy UEa

2008

Modernizacja osadników wstępnych Oczyszczalni Ścieków; przebudowa i modernizacja komór denitryfikacji; modernizacja Stacji Zlewnej dla ścieków dowożonych; wykonanie hermetyzacji urządzeń OŚ (przykrycie osadników wstępnych i komór denitryfikacji oraz wykonanie kanałów wentylacyjnych między tymi obiektami)

2009

Inwestycje w sprzęt i narzędzia: koparka kołowa, wywrotki, samochody dostawcze, samochód specjalistyczny do czyszczenia sieci kanalizacyjnej, zestaw zabezpieczający wykopy. Stare pojazdy zaadoptowano do przewozu i dystrybucji wody.

Inwestycje w infrastrukturę objęły: modernizację węzła cieplnego Oczyszczalni Ścieków wraz z przebudową kotłowni i budową przyłącza gazowego, modernizację szatni pracowników OŚ wraz z zapleczem sanitarnym, rozbudowę Stacji Zlewnej o dwa kolejne stanowiska wraz z budową drogi dojazdowej i placem manewrowym, monitoring procesów technologicznych oraz monitoring wizyjny obiektów OŚ, II etap przebudowy i modernizacji komór denitryfikacji z układem recyrkulacji wewnętrznej, modernizację komór nitryfikacji wraz z areatorami powierzchniowymi. Na terenie miasta przebudowano kanały sanitarne oraz wykonano kanalizację deszczową w ul. Orlej (teren PKP).

2010

Zakup wozu teleinspekcyjnego Mercedes Benz RCA ProLine SAT, będącego demonstracyjną wersją producenta – firmy Rausch. Sprzęt umożliwia tele-inspekcję sieci kanalizacyjnej o każdym przekroju. Na wyposażeniu znajdują się dwie kamery o zasięgu nawet 400 metrów oraz układ satelitarny do badania przyłączy z kanału głównego (do 30 metrów). Daje możliwość pomiar spadku sieci z dokładnością do 1% a wszystkie prace są zarejestrowane i dostępne w postaci cyfrowych archiwów. Realizując zlecenia zewnętrzne klientów, sprzęt jest dostępny dla każdego.

Zakupiono pojazd MAN Müller do wysokociśnieniowego czyszczenia kanalizacji. Do zrealizowania inwestycji wykorzystaliśmy pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1 160 tys. zł. z czego uzyskano 175 tys. zł umorzenia. Koszt całej inwestycji wyniósł 1,5 mln zł.

Regularne czyszczenie kanalizacji oraz zapewnienie jej dobrej wentylacji znacznie opóźnia pojawienie się procesów korozyjnych i przedłuża żywotność konstrukcji. Regularne usuwanie osadów pozostających na dnie, ma bardzo duży wpływ na właściwości hydrauliczne sieci a zaniedbanie systematycznego czyszczenia kanalizacji prowadzi do znacznego spadku przepustowości.

Do płukania sieci kanalizacyjnej służą specjalne pojazdy, zużywające niejednokrotnie dziesiątki hektolitrów wody pitnej, którą są zmuszone kilkukrotnie uzupełniać zjeżdżając do bazy. Nasz pojazd posiada system filtrowania zassanego osadu, a odzyskana woda jest ponownie używana do czyszczenia kanalizacji w cyklu ciągłym. Pozwala to zaoszczędzić w ciągu roku ok. 59 mln. litrów wody (jeden basen olimpijski to ok. 3 mln. litrów wody). Taki system pracy zmniejsza również ilość spalanego paliwa. Dodatkowym efektem ekologicznym jest redukcja ilości szlamu i wód nad osadowych z czyszczenia sieci z ilości 82,8 ton dziennie do 15,4 tony.

Pojazd pracuje w systemie dwuzmianowym wykonując czyszczenie najbardziej newralgicznych miejsc sieci kanalizacyjnej, wykonując również zlecenia zewnętrzne (dla firm i osób prywatnych).

2012

W połowie roku rozpoczęto wdrażanie informatycznego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Przedsiębiorstwa w terenie (GIS), który został sprzężony z Systemem Zarządzania Przedsiębiorstwem (IFS). Na podstawie dokumentów analogowych, wyselekcjonowane dane zostały wprowadzone do elektronicznej bazy. Proces wymagał ogromnej skrupulatności przez co był bardzo czasochłonny. Następnie dane są wizualizowane w postaci cyfrowych map. Całkowite oddanie systemu do użycia zaplanowano na rok 2016.

2013

Zakończono wdrożenie informatycznego Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem (IFS). System objął strategiczne kierunki działalności przedsiębiorstwa: Dział Uzgodnień i Nadzoru, Dział Sprzedaży, Dział Produkcji Wody, Eksploatacji Sieci i Inwestycji, Laboratorium, Energetykę oraz Dział Finansów i Księgowości.

2014

Do posiadanych już korelatora i geofonu, dokupiono zestaw tzw. loggerów z funkcją korelacji. Do czasu uruchomienia profesjonalnego monitoringu strefowego, przy pomocy tego sprzętu prowadzone są działania monitorujące pod kątem wykrycia ewentualnych wycieków z sieci wodociągowej.

2015

Dokonaliśmy podziału sieci na strefy pomiarowe.  Firma, będąca liderem rynku, sprawdziła nasze założenia i opierając się na istniejącym podziale strefowym wykonała projekt koncepcji monitorowania przepływów, ciśnień i jakości wody w sieci wodociągowej wraz z doborem urządzeń do pomiaru przepływów sieciowych. Kolejne etapy wdrażania projektu to:

  • przetarg na zakup i dostawę urządzeń
  • ich montaż i rozruch systemu
  • analiza i interpretacja danych

2015

W związku z awaryjną pracą urządzeń oczyszczalni ścieków wykonane zostały remonty obiektów wraz z wymianą urządzeń:

  • piaskownik dwukomorowy napowietrzany z wymianą zgarniaczy i dmuchaw
  • osadniki wstępne z wymianą zgarniaczy i flokulatorami
  • budynek odwadniania osadu z wirówkami odwadniającymi

2016

Rozpoczęta została realizacja zadania inwestycyjnego „ Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Otwocku” mającego na celu modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w Otwocku. Rozpoczęto roboty modernizacyjne zadań II, III i IV w zakresie:

Zadanie II – Gospodarka biogazowo-osadowa:

Obiekty istniejące do przebudowy: zagęszczacze grawitacyjne; kotłownia i gospodarka cieplna; budynek płuczki piasku; koryto odpływowe z pomiarem ilości ścieków.
Obiekty nowe: biofiltr (do zagęszczaczy grawitacyjnych); zbiornik osadu przefermentowanego; zbiornik biogazu; węzeł rozdzielczy biogazu; odsiarczalnia biogazu; pochodnia biogazu; sieci zewnętrzne technologiczne, wod.-kan., c.o, oświetleniowe i sterownicze; drogi i place.
Obiekty do likwidacji: istniejący zbiornik biogazu.

Zadanie III – Rozbudowa części ściekowej:

Obiekty istniejące do przebudowy: stacja zlewna ścieków dowożonych (przebudowa); zbiornik uśredniający ścieków dowożonych; osadniki wtórne z komorami; wymiana pomp dawkujących PIX; zbiornik retencyjny; sieci zewnętrzne technologiczne, wod.-kan., ciepłownicze, oświetleniowe i sterownicze; drogi i place; ogrodzenie.
Obiekty nowe: stacja zlewna ścieków dowożonych (nowa dobudowa); blok biologiczny wraz z komorami; budynek dmuchaw.
Obiekty do likwidacji (obiekty starej oczyszczalni): osadniki Imhoffa; złoża biologiczne; osadniki wtórne.

Zadanie IV– Remont przepompowni ścieków „Ługi”:

Przepompownia Ługi, komora rozprężna, rurociągi tłoczne, drogi i place.

2017

Rozpoczęta została realizacja zadania inwestycyjnego mającego na celu modernizację oczyszczalni ścieków w Otwocku w zakresie zadania I „ Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Otwocku” – Gospodarka ściekowo-osadowa, w zakresie:

Obiekty istniejące do modernizacji, przebudowy i remontu: pompownia główna z kratownią; zamknięte komory fermentacyjne; budynek wielofunkcyjny; budynek odwadniania osadu; pompownia wody technologicznej; instalacje miedzy-obiektowe technologiczne, wod.-kan., oświetleniowe i sterownicze. Obiekty nowe: pompownia wspomagająca usuwanie osadu wstępnego; pomieszczenie ewakuacji osadu; instalacje miedzy obiektowe technologiczne, wod.-kan., oświetleniowe i sterownicze; drogi i place.

2018

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Otwocku udzielił pozwolenia na użytkowanie dla rozbudowanych i nowych obiektów zrealizowanych w ramach zadania II i III „ Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Otwocku”.

2019

Zakończono realizację zadania inwestycyjnego, stanowiącego końcowy etap modernizacji oczyszczalni ścieków w Otwocku w zakresie zadania I „Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Otwocku” – Gospodarka ściekowo-osadowa.

Uruchomiono zmodernizowane, przebudowane lub wyremontowane obiekty: pompownia główna z kratownią; zamknięte komory fermentacyjne; budynek wielofunkcyjny; budynek odwadniania osadu; pompownia wody technologicznej. Obiekty nowe: pompownia wspomagająca usuwanie osadu wstępnego; pomieszczenie ewakuacji osadu.
Oczyszczalnię ścieków doposażono w niezbędne instalacje między obiektowe technologiczne, wod.-kan., oświetleniowe i sterownicze; drogi i place.

2020

Rozpoczęto proces modyfikacji systemu przyjmowania i optymalizacji stawek dla ścieków dowożonych, co poskutkowało w 2022 r. zwiększeniem dochodów oraz zmniejszeniem kosztów z tytułu przyjmowania i oczyszczania ścieków dowożonych przez OPWiK Sp. z o.o.

Wywieziono i zagospodarowano komunalne osady ściekowe, czasowo magazynowane na lagunach osadowych, na terenie oczyszczalni ścieków.

Rozpoczęto proces fermentacji metanowej osadów ściekowych mający na celu zmniejszenie ilości odpadu (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) koniecznego do zagospodarowania, a tym samym zmniejszenie kosztów jego zagospodarowania. Proces prowadzony na zmodernizowanych ciągach technologicznych oczyszczalni ścieków w zakresie zadania I „ Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Otwocku” – Gospodarka ściekowo-osadowa.

Zawarto umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta Otwocka” nr POIS.02.02.00-00-0007/19 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

2021

Rozpoczęto realizację inwestycji „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta Otwocka”.

 

2022

Zakończono realizację inwestycji „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta Otwocka” i uruchomiono punkt dla mieszkańców Otwocka.

W wyniku procesu fermentacji metanowej osadu uzyskano roku 6 268 482 m3 biogazu, z którego następnie za pomocą instalacji wysokosprawnej kogeneracyjnej wyprodukowano 2 794,130 MWh energii elektrycznej oraz 13 792,4 GJ energii cieplnej, które następnie zostały wykorzystane w procesach technologicznych, co miało wpływ na optymalizację kosztów oczyszczania ścieków.

Wykonano „Ścieżkę Ekologiczną” na obiekcie Oczyszczalni Ścieków.

2023

OPWiK Sp. z o.o. wygrało przetarg na realizację projektów dofinansowanych w ramach programu Polski Ład. Inwestycja została podzielona na dwie części. Pierwszą dotyczącą optymalizacji gospodarki wodno-ściekowej za kwotę ponad 5 700 000 zł brutto, drugą dotyczącą modernizacji ciągu technologicznego na oczyszczalni ścieków za kwotę ponad 725 000 zł brutto.

W ramach pierwszej części robót powstanie ponad 2700 m sieci wodociągowej w ulicach:

1. Parkowej i Ślusarskiego o długości ok. 200 m,
2. Wyzwolenia o długości ok. 100 m,
3. Koralowej o długości ok. 150 m,
4. Młynarskiej o długości ok. 175 m,
5. Rzecznej o długości ok. 120 m,
6. Malwy o długości ok. 265 m,
7. Zagłoby (od ulicy Zielonej) o długości ok. 880 m wraz z przyłączem do projektowanej sieci,
8. Kartuzkiej o długości ok. 270 m,
9. Krasińskiego o długości o długości ok. 120 m,
10. Narutowicza o długości ok. 440 m,

Jak również ponad 2900 sieci kanalizacyjnej w ulicach:

1. Zielonej o długości ok. 145 m wraz z przyłączem do projektowanej sieci,
2. Odynieckiej o długości ok. 245 m,
3. Mickiewicza o długości ok. 170 m,
4. Karczewskiej o długości ok. 240 m,
5. Andriollego o długości ok. 185 m,
6. Dłuskiego o długości ok. 87 m,
7. Syrokomli o długości ok. 95 m,
8. Otwockiej o długości ok. 110 m,
9. Budrysów o długości ok. 120 m,
10. Wyzwolenia o długości ok. 35 m,
11. Żurawia (kanał grawitacyjny) o długości 699 m,
12. Żurawia (przewód tłoczny z przepompownią szt.1) o długości 383 m,
13. Kossaka o długości 319 m,
14. Skorupki o długości 91 m,
15. Samorządowej o długości ok. 1100 m. (Sieć kanalizacyjna zastępcza z wykorzystaniem istniejącego kanału sanitarnego)

W ramach drugiej części prac nastąpi modernizacja ciągu technologicznego w oczyszczalni ścieków, w tym:

1. Modernizacja układu zasilania rozdzielni 0,4kV polegający na wymianie 4 sztuk wyłączników głównych wraz z układem automatyki.
2. Modernizacja zestawu dwóch krat z prasą do usuwania skratek ze ścieków w Pompowni Głównej wraz z wymianą szafy sterowniczej dla poprawy ich pracy.
3. Modernizacja układu recyrkulacji zewnętrznej osadu wraz z wymianą dwóch pomp samozasysających odśrodkowych .
4. Modernizacja układu odwadniania osadu przefermentowanego wraz z wymianą dwóch pomp podających osad na wirówki odwadniające.
5. Modernizacja układu zagęszczania osadu surowego wraz z wymianą dwóch pomp podających osad na wirówki zagęszczające.

Telefon Alarmowy